ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ปรับปรุง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ปรับปรุง*, -ผู้ปรับปรุง-

ผู้ปรับปรุง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ปรับปรุง (n.) reformer See also: consolidator Syn. คนปรับปรุง
English-Thai: HOPE Dictionary
collator(โคเล'เทอะ) n. ผู้ตรวจทาน,ผู้ตรวจปรูฟ,ผู้ปรับปรุง,คนเรียง,เครื่องเรียง
English-Thai: Nontri Dictionary
reformer(n) ผู้ปฏิรูป,ผู้แก้ไขสถานการณ์,ผู้ปรับปรุง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rectifier (n.) ผู้ปรับปรุงใหม่
revisionist (n.) ผู้ปรับปรุงใหม่ See also: ผู้แก้ไขใหม่ Syn. progressive, radical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ปรับปรุง
Back to top