ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ประสบภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ประสบภัย*, -ผู้ประสบภัย-

ผู้ประสบภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ประสบภัย (n.) victim See also: casualty, sufferer
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Land mine victimsผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดบก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
center (n.) ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
centre (n.) ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"attempting to deal with the aftereffects of 9/11 .""คอยรองรับอารมณ์ ผู้ประสบภัย 9/11"
Victims have also been known to break their own bones during the possession.ผู้ประสบภัยยังได้รับการรู้จักที่จะทำลาย กระดูกของตัวเองในระหว่างการมีไว้ในครอบครอง
We have to save each other, because all victims are equal.เราต้องบันทึกแต่ละอื่น ๆ เพราะผู้ประสบภัยทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
"All victims are equal."ผู้ประสบภัยทุกคนเสมอกันไม่.
It is a story written in the blood of their victims.เป็นเรื่องที่เขียน ในเลือดผู้ประสบภัย o ftheir
Among the many casualtiesท่ามกลางผู้ประสบภัยจำนวนมาก
But as you can see, this flood became more severe about 10 minutes ago.คำถามตอนนี้... แคมป์ผู้ประสบภัยจะเป็นยังไงบ้าง
I saw on the board, church got a group for victims of sexual assault crimes.ฉันเห็นในกระดาน โบสถ์มีกลุ่มผู้ประสบภัย อาชญากรรมการกระทําชําเราทางเพศ
The chapters are on setting up triageบทนี้เกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสำหรับผู้ประสบภัย
I'm going to donate this to the victims of Hurricane Katrina.ฉันจะเอาไ้อ้นี่ไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย พายุแคทริน่า
Mobilize FEMA with full radiation protocol.ระดมกำลังหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบการช่วยเหลือผู้โดนสารกัมมันตรังสี
Our hearts going out to the victims of this tragedy.ส่งกำลังใจของเราออกไปยัง ผู้ประสบภัยจากโศกนาฏกรรมนี้
Victims' United?เน้นไปที่เรื่อง ของผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยหรอค่ะ?
She writes, "Ladies and gentlemen, everyone here tonight is a victim, a victim of fraud and deceit so dark and despicable that it has taken me 15 terrible years to tell the truth about the monsters responsible--เธอเขียนว่า สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ในคืนนี้พบกับ หัวข้อผู้ประสบภัย เหยื่อจากความโกง และหลอกลวง
Conrad and Victoria Grayson and the heroic members of Victims' United Outreach.คอนราทและวิคตอเรีย เกรย์สัน และก็เหล่าสมาชิกทุกท่าน จากการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
"everyone here tonight is a victim.ทุกคนที่อยู่ในที่นี้และรวมถึงผู้ประสบภัย
Name of the deceased withheld.ชื่อของผู้ประสบภัยถูกปกปิด
A nice shot of the victim?ภาพสวยๆของผู้ประสบภัย
Wasn't he the victim?เขาไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยหรือ?
For castaways who must share their lifeboats with large dangerous carnivores, it's advisable to establish your territory as your own.สำหรับผู้ประสบภัยที่ร่วมโดยสารเรือชูชีพกับสัตว์ดุร้าย แนะนำให้กำหนดอาณาเขตของตัวเองขึ้นมา
Look at the list of casualties, Harold.ลองดูในรายชื่อผู้ประสบภัย ฮาโรลด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ประสบภัย
Back to top