ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ประกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ประกัน*, -ผู้ประกัน-

ผู้ประกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ประกัน (n.) beneficiary Syn. ผู้เอาประกัน Ops. ผู้รับประกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน,ค้ำประกัน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน
English-Thai: Nontri Dictionary
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Same as banks, these places are insured.เช่นเดียวกับธนาคารสถานที่เหล่านี้เป็นผู้ประกันตน
I'm insured against kidnapping for up to 10 million.ฉันผู้ประกันตนกับการลักพาตัวถึง 10 ล้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ประกัน
Back to top