ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บำเพ็ญเพียร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บำเพ็ญเพียร*, -ผู้บำเพ็ญเพียร-

ผู้บำเพ็ญเพียร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บำเพ็ญเพียร (n.) ascetic See also: white-robed ascetic Syn. ผู้ทรงศีล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บำเพ็ญเพียร
Back to top