ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บัญชาการทหารเรือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บัญชาการทหารเรือ*, -ผู้บัญชาการทหารเรือ-

ผู้บัญชาการทหารเรือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บัญชาการทหารเรือ (n.) Commander-in-Chief of the Navy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
None greater than his finest naval commander, Artemisia.ไม่มีมากขึ้น... ...กว่าดีที่สุดของเขา ผู้บัญชาการทหารเรือ Artemisia.
The commandant of the marine corps has entrusted me to express...ผู้บัญชาการทหารเรือ ประสงค์ให้กระผมมาแสดง--

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ
Back to top