ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บัญชาการทหารอากาศ*, -ผู้บัญชาการทหารอากาศ-

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บัญชาการทหารอากาศ (n.) Commander-in-Chief of the Air Force
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you very much.ผู้บัญชาการทหารอากาศปารากวัย ขอบคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บัญชาการทหารอากาศ
Back to top