ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บรรเลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บรรเลง*, -ผู้บรรเลง-

ผู้บรรเลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บรรเลง (n.) musician Syn. ผู้ประโคม, นักดนตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
soloist(n) ศิลปินเดี่ยว,ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บรรเลง
Back to top