ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้นำทัพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้นำทัพ*, -ผู้นำทัพ-

ผู้นำทัพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้นำทัพ (n.) commander-in-chief See also: army leader, general Syn. นายทัพ, หัวหน้าทัพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And who would lead combined effort?แล้วใครจะเป็นผู้นำทัพร่วมนี้?
And you're not a smuggler anymore, you're the high captain.และท่านก็มิใช่ผู้หลบหนีอีกต่อไป ท่านเป็นผู้นำทัพแล้ว
I never am chosen to lead the Unsullied.ข้าจะไม่มีวันได้รับเลือก q·ajà mâ'miván dâ·ráb lük ให้เป็นผู้นำทัพไร้มลทิน hä · pé nfu·nṃ ţáᵽ râ·mlţín
Because you'll allow him to lead the Tully forces safely north.เพราะว่า ท่านจะยอมให้เขาเป็นผู้นำทัพ Tully ไปต่อสู้ที่แดนเหนือไงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้นำทัพ
Back to top