ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ทรงศีล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ทรงศีล*, -ผู้ทรงศีล-

ผู้ทรงศีล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงศีล (n.) monk Syn. พระสงฆ์, บรรพฃิต Ops. ฆราวาส
ผู้ทรงศีล (n.) ascetic See also: white-robed ascetic Syn. ผู้บำเพ็ญเพียร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The high priests have the power to mirror life and death.ผู้ทรงศีลมีอำนาจกำเนิดชีวิตหรือความตายได้
I am now a holy man.ตอนนี้ผมเป็นผู้ทรงศีล
But this new bounty from a holy man... a guy whose neck i saved.แต่ว่าค่าหัวคราวนี้สิ มาจากผู้ทรงศีล คนที่ข้าเคยช่วยชีวิตเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ทรงศีล
Back to top