ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ทรงคุณวุฒิ*, -ผู้ทรงคุณวุฒิ-

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงคุณวุฒิ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์
English-Thai: HOPE Dictionary
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's our distinguished panel of judgesและนี่ก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา
It looks like we have some academic dignitaries in the audience.ดูเหมือนเรามีผู้ทรงคุณวุฒิ ทางการศึกษามาร่วมงานด้วย
Under the guidance of Ivan Judanovich, an Ataman from the Council of Elders, the freedom fighters moved their base to a hidden location.ภายใต้การนำ โดย อีวาน จูดาโนวิช อะตามัน จากสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เหล่านักสู้เพื่ออิสรภาพได้ย้ายฐานของพวกเขา
In case you're interested, all of the elders, with the exception of Ataman, have already come over to my side.คุณพูดเรื่องน่าสนใจดีนะ แต่เหล่าสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ยกเว้นอะตามัน คนเดียว พวกเขาเลือกที่จะอยู่ข้างฉันนะ
What about the elders?พวกสภาผู้ทรงคุณวุฒิละ
I suppose I should mention that during the press conference, that the terrorists executed the elders as traitors.ฉันว่า น่าจะใส่ลงไปในช่วงแถลงการว่า เหล่าสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ถูกสังหารโดยกลุ่ม ผู้ก่อการร้าย ในฐานะ ผู้ทรยศ
Lesser scholars would have crumbled.ถ้าไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิคงเหลวไม่เป็นท่า
And all those theatrical luminaries?และพวกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
Back to top