ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ทรงความรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ทรงความรู้*, -ผู้ทรงความรู้-

ผู้ทรงความรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงความรู้ (n.) knowledgeable people See also: well-informed person Syn. พหูสูตร, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ทรงความรู้
Back to top