ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ตรัสรู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ตรัสรู้*, -ผู้ตรัสรู้-

ผู้ตรัสรู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ตรัสรู้ (n.) enlightened person
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlightened person (n.) ผู้ตรัสรู้ See also: ผู้รู้แจ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ตรัสรู้
Back to top