ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ตรวจสอบบัญชี*, -ผู้ตรวจสอบบัญชี-

ผู้ตรวจสอบบัญชี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ตรวจสอบบัญชี (n.) auditor
English-Thai: HOPE Dictionary
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
English-Thai: Nontri Dictionary
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditorผู้ตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Accounting analyst. Oh. Huh.ผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะ คุณดูแตกต่างจากในจอนะ
Al Kanminsky Certified Puhlic Accountantแอล คามินสกี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี
It's from the audit the lawyers did when he left me his half of the company.มันมาจากที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทำไว้ ตอนที่เขาทิ้งบริษัทครึ่งหนึ่งไว้ให้ผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ตรวจสอบบัญชี
Back to top