ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ช่วยศาสตราจารย์*, -ผู้ช่วยศาสตราจารย์-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (n.) professor assistant
English-Thai: HOPE Dictionary
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
reader(รีด'เดอะ) n. ผู้อ่าน,ผู้ตรวจเรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ทำนาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Raqim Faisel, Assistant Professor at Bryden University.ราคิม ไฟเซล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยไบรเดนท์
Assistant professor of anthropology.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา
Then he went on to Berkeley. He was assistant professor.เขาไปมหา'ลัยเบิร์กเลย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
Alex, it's your first year as associate professor.คุณเพิ่งได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หมาดๆ
Is it true that you're an adjunct professor at a medical university?จริงหรือไม่ที่คุณเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่วิทยาลัยแพทย์?
Right... But she's Assitant Professor Seguchi now.ใช่ๆ แต่ว่าตอนนี้เธอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เซงุจิแล้วนะ
What's he an assistant professor of?เขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านไหน
Adjunct Professor.หรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Back to top