ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ชี้แจง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ชี้แจง*, -ผู้ชี้แจง-

ผู้ชี้แจง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ชี้แจง (n.) one who explains See also: one who clarifies/elucidates/illuminates/sheds light on
English-Thai: HOPE Dictionary
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
English-Thai: Nontri Dictionary
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, December 7th - 1941, a date that will live in infamy,โดยทำเนียบขาวจะเป็นผู้ชี้แจง เมื่อวานนี้.. วันที่ 7 ธันวาคม 1941..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ชี้แจง
Back to top