ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้กำกับภาพยนตร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้กำกับภาพยนตร์*, -ผู้กำกับภาพยนตร์-

ผู้กำกับภาพยนตร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้กำกับภาพยนตร์ (n.) film director Syn. ผู้กำกับหนัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...including the movie director, Steven Spielberg, are paying for Miss Lipstadt's defense.รวมทั้งผู้กำกับภาพยนตร์สตีเว่นส ปีลเบิร์ก จะจ่ายเงินสำหรับการป้องกัน นางสาว Lipstadt ของ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้กำกับภาพยนตร์
Back to top