ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผีพุ่งไต้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผีพุ่งไต้*, -ผีพุ่งไต้-

ผีพุ่งไต้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผีพุ่งไต้ (n.) meteorite See also: meteor Syn. ดาวตก
ผีพุ่งไต้ (n.) meteor See also: shooting star Syn. อุกกาบาต, ลูกไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
pallasite(แพล'ละไซท) n. ลูกอุกาบาต หรือผีพุ่งไต้
English-Thai: Nontri Dictionary
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผีพุ่งไต้
Back to top