ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดแปลก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดแปลก*, -ผิดแปลก-

ผิดแปลก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดแปลก (v.) slightly distort Syn. แปลก
English-Thai: HOPE Dictionary
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก,ประหลาด,ผิดแปลก,ผิดตา,แปลกหน้า,ไม่รู้จัก,ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,คาดไม่ถึง,แปลกถิ่น,ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off,queer,unfamiliar
English-Thai: Nontri Dictionary
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kind of makes wearing other stuff seem wrong.มันทำให้เสื้อผ้าอื่นๆดูผิดแปลกไปเลย
This is quite a break with tradition. I had 12 brothers.ซึ่งผิดแปลกจากราชประเพณี ข้ามีพี่น้อง 12 คน...
Looks like a new anomaly, sir.ดูเหมือนจะเกิดบางอย่างผิดแปลกขึ้นครับ
Nothing in common except their donor.ไม่มีอะไรที่ผิดแปลก นอกซะจาก การบริจาคของพวกเค้า
The outer layer of the flesh is exotic, it's strange, but as I go deeper, there's muscle, vein, nerve, bone.มีทุกอย่างที่คุ้นตามาก ผิวชั้นนอก อาจจะผิดแปลก แต่.. เมื่อลงลึกเข้าไปก็มี
Of anomaly appearances throughout recorded history. I know.แสดงออกมาอย่างผิดปกติ\ ผิดแปลกจากที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ฉันรู้
♪ I'll bet you a buck y won't find a damn thing wrong ♪ฉันพนันกับเธอเหรียญนึงเลย ว่าจะไม่มีอะไรผิดแปลกในที่นี้ซักอย่างเดียว
Look, I know that it's probably taken me longer than a normal girl, but you should know that you're my home, Chuck.ฟังนะ ฉันรู้ว่ามันอาจจะทำให้ฉันผิดแปลกไป มากกว่าผู้หญิงธรรมดาทั่วไป แต่คุณควรรู้นะ คุณคือบ้านของฉันนะ ชัค
♪ if you are wrong in all the right ways. ♪ถ้าคุณผิดแปลก ไปจากคนอื่น
♪ So raise your glass if you are wrong ♪เอ้า ชูแก้วกันหน่อย ถ้าคุณผิดแปลก
Nothing out of the ordinary for new agents, Alex.ไม่มีอะไรผิดแปลกไปสำหรับจนท.ใหม่ อเล็กซ์
This fight is-- Is some sick need of yours.ศึกนี้มันเป็นความต้องการผิดแปลกของคุณ
Does anything, anybody seem strange to you?มีอะไร... หรือใครที่ผิดแปลกบ้างไหมครับ
I have a lot of things wrong.ผมมีสิ่งที่ผิดแปลกเยอะ
No, we all have crazy faults.เราทั้งหมดมีสิ่งผิดแปลก
When they came back... something was different.เมื่อพวกเด็กๆกลับมา... มีบางอย่างผิดแปลกไป
It's a new era now, and things are about to get really weird.และสิ่งต่าง ๆ กำลังผิดแปลกไปจากเดิม
This is sort of unusual, what I'm seeing.นี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างผิดแปลกไป ที่ฉันกำลังดูอยู่
Nothing there out of the ordinary, but I did find this-- a pending charge for a car service.ไม่มีอะไร ที่ผิดแปลกไปจากปกติ แต่ผมก็ยังพบนี่... ค่าบริการเช่ารถ ที่ยังไม่ได้จ่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดแปลก
Back to top