ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดแบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดแบบ*, -ผิดแบบ-

ผิดแบบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดแบบ (v.) be out of shape Syn. ผิดรูปผิดรอย
ผิดแบบ (v.) be deformed See also: be contorted, be misshapen, be distorted Syn. ผิดรูปผิดร่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic (abnormal, unusual)
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed
English-Thai: Nontri Dictionary
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apeidosisภาวะเสื่อมผิดแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you go and do the same.คุณอย่าทำผิดแบบผมเลย
Please tell Mr. Bai... this kind of misunderstanding... won't happen again.บอกไบ่ด้วยน่ะครับ เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก!
This misunderstanding won't happen again.เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก
Don't make that same mistake, Mohinder.อย่าทำผิดแบบเขา โมฮินเดอร์
Thank you for meeting me so late.เขาทำผิดแบบโง่ๆ เอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับปัญหา งั้นคุณก็โกหกฉัน
I've never had so much as a speeding ticket or anything like that, and...ฉันไม่เคยขับรถเร็ว หรือทำอะไรผิดแบบนั้น และ...
I fear it malformed.ข้าเกรงว่ามันจะผิดแบบน่ะซี่
It's typical in an organized offender like this.มันเป็นลักษณะของ ผู้กระทำผิดแบบนี้
This is nothing but a blatant abuse of power by a petty functionary.นี่เป็นการใช้อำนาจผิดแบบหน้าด้านๆ ของพวกเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
I've been this wrong about someone.ผมไม่ได้ดูคนผิดแบบนี้
If you misunderstand me like this, I'm very innocent.ถ้าคุณเข้าใจฉันผิดแบบนั้น ฉันมันใสซื่อน่ะ
This is a terrible mistake.นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแบบสุดๆ
This one kid last year tried to use the wrong eraser, and...เด็กปีก่อน พยายาม ใช้ยางลบที่ผิดแบบ
That kind of guilt would have destroyed her.ความผิดแบบนี้ จะทำลายเธอ
He was her teacher, and if I found out he abused his power like that, I'd be...เขาเป็นครูของเธอ และถ้าแม่พบว่า เขาใช้อำนาจเขาในทางที่ผิดแบบนั้น แม่คง
Insane is doing the same thing over and over again when it gets you nowhere.บ้าก็คือ ทำผิดแบบเดิมซ้ำซาก และมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา
The world doesn't know what happened, and I cannot live with this guilt anymore.โลกไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น และฉันไม่สนุกกับ ความรู้สึกผิดแบบนี้แน่
I won't be making that offence anymore, okay?ฉันจะไม่ก่อความผิดแบบนั้นอีกต่อไป ตกลงไหม
I mean, you basically Tweeted a murder confession.มันเหมือนสารภาพผิดแบบออนไลน์
Oh, gosh, golly, I made a boo-boo, and I gave it to Stephen Hawking.โอ้ ผิดแบบน่าขันจริงๆ ด้วย แล้วให้สตีเฟน ฮอว์คิงดูแล้วด้วย
I don't know what caused you to have a misunderstanding like that...ผมไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงเข้าใจผิดแบบนั้น แต่
He suffers from acute delusional disorder.เขาเป็นโรคจิตหลงผิดแบบเฉียบพลัน
I mean, no offense to present company.ฉันหมายถึงการทำผิดแบบไม่มีการนำเสนอหน่ะ
He suffers from an acute delusional disorder.เขาเป็นโรคจิตหลงผิดแบบเฉียบพลัน
Either you accidentally dialed the wrong number...นี่อาจเป็นเพราะว่าคุณโทรผิดแบบไม่ได้ตั้งใจ
I've seen you start trouble before but I've never seen you do anything other than own up to it.พ่อเคยเห็นแกก่อเรื่องมาก่อน แต่พ่อไม่เคยเห็นแก ยอมรับความผิดแบบนี้
Arnold and I made you in our image and cursed you to make the same human mistakes, and here we all are.อาร์โนลด์กับฉันสร้างนาย ในแบบที่เราวาด และสาปนาย ให้ทำผิดแบบที่มนุษย์จะทำ และเราก็มาจบตรงนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดแบบ
Back to top