ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผาสุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผาสุก*, -ผาสุก-

ผาสุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน,สาธารณประโยชน์
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
English-Thai: Nontri Dictionary
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย
felicity(n) ความสุข,ความผาสุก,ความเหมาะสม,ความยินดี
happily(adv) อย่างผาสุก,อย่างเป็นสุข,อย่างสบายใจ,อย่างยินดี,อย่างเบิกบาน
inhospitable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต
inhospitality(n) ความไม่ผาสุก,การไม่ต้อนรับ,ความไม่ยินดี,ความไม่มีไมตรีจิต
snug(adj) อบอุ่น,ผาสุก,อุตุ,อิ่มสบาย
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blissful (adj.) ผาสุก See also: มีความสุข Syn. ecstatic, joyful
ecstatic (adj.) ผาสุก See also: มีความสุข Syn. joyful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can just live a blissful life together.พวกเราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกได้.
Life is fantastic, is how good it is.ชีวิตที่ดี ,ก็แบบนี้ล่ะครับ ,ผาสุก
When you guys first came in, we were as wholesome and healthy as the family in Brady Bunch.ตอนพวกคุณเข้ามาทีแรก พวกเรายังผาสุกกันดี เหมือนครอบครัวในเรื่อง The Brady Bunch
Make an honest living?อยู่กันอย่างผาสุกน่ะเหรอ
Give us a kiss.จุ๊บกันซักนิด ชีวิตจะผาสุก
The only chance we got is to get to the other side of the universe as fast as we can and maybe, just maybe, we'll be able to live full lives before that whack-job ever gets there.โอกาสเดียวคือรีบหนีไปอีกฟากอวกาศ ให้เร็วที่สุด ไม่แน่อาจจะ... อาจได้มีชีวิตผาสุก ก่อนที่ไอ้ผีบ้า
And, one day soon, an army of Yellowjackets will create a sustainable environment of well-being around the world.และอีกไม่นาน กองทัพเยลโล่ว์แจ็คเก็ต จะพิทักษ์สวัสดิภาพ แด่ชีวิตอันผาสุกทั่วโลก
Look at me, I am old, but I'm happyดูพ่อนี่สิ แม้ชรา ก็ผาสุกดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผาสุก
Back to top