ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลมังคุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลมังคุด*, -ผลมังคุด-

ผลมังคุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ต้นมังคุด, ลูกมังคุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mangosteen (n.) ผลมังคุด See also: ลูกมังคุด, ต้นมังคุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลมังคุด
Back to top