ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลมะละกอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลมะละกอ*, -ผลมะละกอ-

ผลมะละกอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ต้นมะละกอ, ลูกมะละกอ
English-Thai: HOPE Dictionary
papaya(พะพา'ยะ) n. ผลมะละกอ, See also: papayan adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลมะละกอ
Back to top