ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลมะม่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลมะม่วง*, -ผลมะม่วง-

ผลมะม่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลมะม่วง (n.) mango See also: mango tree Syn. ต้นมะม่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
anchovy pearผลไม้ของต้น Grias cauliflora คล้ายผลมะม่วง, ต้นไม้ดังกล่าว (a West Indian tree)
mango(แมง'โก) n. ผลมะม่วง,ต้นมะม่วง pl. mangoes,mangos
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mango (n.) ผลมะม่วง See also: ลูกมะม่วง, ต้นมะม่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลมะม่วง
Back to top