ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลฝรั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลฝรั่ง*, -ผลฝรั่ง-

ผลฝรั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลฝรั่ง (n.) guava Syn. ต้นฝรั่ง, ลูกฝรั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
guava(กวา'ฝะ) n. ต้นฝรั่ง,ผลฝรั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's your feeling about guava?คุณคิดยังไง เกี่ยวกับผลฝรั่งน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลฝรั่ง
Back to top