ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผงขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผงขาว*, -ผงขาว-

ผงขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผงขาว (n.) heroin Syn. เฮโรอีน
English-Thai: HOPE Dictionary
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
English-Thai: Nontri Dictionary
magnesia(n) ผงขาวชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The essence of white oleander represents your purity.ผงขาวของโอเลนเดอร์ แสดงถึงความบริสุทธิ์ของเธอ
He's moved more heroin across the border than anybody did in ten yearsไอ้หมอนี้ส่งผงขาวข้ามพรมแดน มากกว่าเอสโคบาเคยส่งมามากกว่าสิบปี
I'm covering Rothman's shift. He's got the flu, bronchitis or something.ฉันอยากไปตรวจห้องของร็อธแมน เผื่อมันจะซ่อนผงขาวเอาไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผงขาว
Back to top