ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้ายรถประจำทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้ายรถประจำทาง*, -ป้ายรถประจำทาง-

ป้ายรถประจำทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายรถประจำทาง (n.) bus stop Syn. ป้าย, ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll get you down, find a bus stop, you just tell the man you wanna go back to your mother.เราจะลงจอด หาป้ายรถประจำทาง แค่บอกกระเป๋าให้ช่วยพาเธอไปส่งบ้าน
He met me at the bus stop and showed me his laboratory at Cornell University.เขาได้พบกับเรา ได้ที่ป้ายรถประจำทาง และแสดงให้ฉันเห็นในห้องปฏิบัติ การของเขาที่มหาวิทยาลัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้ายรถประจำทาง
Back to top