ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้ายทะเบียนรถยนต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้ายทะเบียนรถยนต์*, -ป้ายทะเบียนรถยนต์-

ป้ายทะเบียนรถยนต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายทะเบียนรถยนต์ (n.) license plate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
license plate (n.) แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้ายทะเบียนรถยนต์
Back to top