ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้ายชื่อถนน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้ายชื่อถนน*, -ป้ายชื่อถนน-

ป้ายชื่อถนน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายชื่อถนน (n.) street sign showing the name of the street
English-Thai: HOPE Dictionary
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน,ร่องรอย,เครื่องชี้บอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้ายชื่อถนน
Back to top