ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้านลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้านลม*, -ป้านลม-

ป้านลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้านลม (n.) gable See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses Syn. ปั้นลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้านลม
Back to top