ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้านน้ำชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้านน้ำชา*, -ป้านน้ำชา-

ป้านน้ำชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้านน้ำชา (n.) teapot Syn. ปั้น, ปั้นน้ำชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้านน้ำชา
Back to top