ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้อยอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้อยอ*, -ป้อยอ-

ป้อยอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้อยอ (v.) flatter See also: fawn upon, lavish praise on Syn. เยินยอ
English-Thai: HOPE Dictionary
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole
English-Thai: Nontri Dictionary
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
propitiate(vt) ประจบประแจง,เอาใจ,ป้อยอ,ปลอบ
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's no point in trying to flatter meเปล่าประโยชน์น่าในการพยายามมาป้อยอฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Signs and wonders. But I think once you quit hearing' sir and ma'am the rest is soon to follow.ลางบอกเหตุกับปาฏิหาริย์ แต่ผมว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลิก ฟังคำป้อยอ
And you are far too smart to think that I will succumb to flattery.และท่านก็ฉลาดเกินไป ที่คิดว่าข้าจะยอมสยบ ต่อคำป้อยอ
I have travelled very far in my life but none that are immune to flattery.ข้าเดินทางมาไกล มาในชีวิตของข้า และพบเจอกับหญิงสาวมากมาย แต่ไม่มีคนใดเลย ที่ด้านชาต่อคำป้อยอ
Oh, God, if you are building up to a compliment now is really not the time.โอ้ พระเจ้า ถ้าคุณพยายามจะป้อยอฉัน ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ดีหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้อยอ
Back to top