ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าแพะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าแพะ*, -ป่าแพะ-

ป่าแพะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าแพะ (n.) grove forest See also: brake, grove of brushwood Syn. ป่าละเมาะ, ป่าแดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A guy like you, sticking it in Goat-Ass' satchel.คนที่แต่งตัวประหลาดเช่นคุณติดไว้ในกระเป๋าแพะ-Ass '

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าแพะ
Back to top