ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าแดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าแดง*, -ป่าแดง-

ป่าแดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าแดง (n.) deciduous forest Syn. ป่าเต็ง, ป่ารัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That silly Beatle haircut and... you riding around on a red Vespa, and you're still living at home with your mother.ตัดผมแบบ บีเติ้ล แย่ๆ และ... ขี่รถเวสป้าแดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าแดง
Back to top