ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าแคระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าแคระ*, -ป่าแคระ-

ป่าแคระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าแคระ (n.) scrub forest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าแคระ
Back to top