ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าเต็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าเต็ง*, -ป่าเต็ง-

ป่าเต็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าเต็ง (n.) deciduous forest Syn. ป่ารัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าเต็ง
Back to top