ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าสูง*, -ป่าสูง-

ป่าสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าสูง (n.) highland forest See also: timber forest, forest of tall trees
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A soaring monument to nature's majesty.ป่าสูงอุดมๆปด้วยธรรมชาติอันน่าทึ่ง
After all, you always tell me I should aim high!แม่คอยบอกหนูว่า หนูควรตั้งเป้าสูง
Well, if Brick aimed too high on something, I think we know who to blame.ถ้าบริคตั้งเป้าสูงเกินไป ผมรู้แล้วว่าจะโทษใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าสูง
Back to top