ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าลึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าลึก*, -ป่าลึก-

ป่าลึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าลึก (n.) dense and impenetrable forest See also: extensive forest
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน
"A hunter from the darkest wild... makes you feel just like a child.""พรานไพรจากป่าลึก... ...นำความคึกมาให้เจ้า"
We're in the middle of the jungle.ตอนนี้เราอยู่ใจกลางป่าลึก
The guerrillas are sticking to the woods because it's hard to track them up there.พวกกองโจร อยู่ในป่าลึก เพราะว่าบนนั้น แกะรอยไปหาได้ยาก.
Was burying the bodies of his victims in the remote woods outside seattle.ฝังศพเหยื่อของเขาไว้ในป่าลึกนอกซีแอตเติ้ล
All due respect,we're not finding bodies in remote woods.ด้วยความเคารพ เราไม่ได้หาศพในป่าลึกนะครับ
Creature. Um,ยังกะตัวประหลาดจากป่าลึก
Put it in the back of the tow truck.เอาไปไว้หลังรถพ่วง เอ็ดดี้ นายไปจอดจถในป่าลึกๆเลย
# I made it through the wilderness ## ฉันอยู่ท่ามกลางป่าลึก #
There are a lot of science-fiction scenarios that go down the path of the ones that basically start calling out into the deep forest are the ones that get eaten by the wolves.คนที่เริ่มต้นโดยทั่ว ไปเรียกออกไปในป่าลึก จะเป็นคนที่ได้รับ การกินโดยหมาป่า ปัญญา
Years later, the dragon hunted me down again and chased me into the jungle.หลายปีต่อมา มันกลับมาอีกครั้ง - และตามล่าข้าเข้าไปในป่าลึก
It's the story of a young boy who is transported from the ignorant backwoods of East Texas to the 23rd Century, where his genius is not only appreciated, but celebrated.เป็นเรื่องของเด็กน้อยที่สามารถวาร์ปได้ จากป่าลึกแห่งเทคซัสตะวันออก มาสู่ศตวรรษที่ 23
Every young Russian devotchka's taught old witch who lives deep woods, in a cottage made of bones.เด็กผู้หญิงรัซเซียทุกคนต้อง เคยฟังเรื่องแม่มดแก่ในป่าลึก ที่อยู่ในกระท่อมกระดูก
That is the time for fear, my little Lord, when the white walkers move through the woods.นั่นคือความกลัวนะ ลอร์ดตัวน้อยของข้า ยามที่ไวท์วอลเกอร์เดิน ท่ามกลางป่าลึก
All alone in the deep, dark woods.ตัวคนเดียว ในป่าลึกมืดทะมึน
The location is 200 feet off the nearest hiking trail-- middle of nowhere.ตำแหน่งนั้น ห่างจากเส้นทางเดินป่า ที่ใกล้ที่สุด 200 ฟุต ในป่าลึก
Um, I was just telling your mother a very scary Halloween story about these four witches who buried a monster deep in the woods.อ้อ ฉันกำลังเล่าเรื่อง ฮัลโลวีน เกี่ยวกับแม่มดสี่ตน ที่ฝังปีศาจไว้ในป่าลึกมาก
When Bruta was on his deathbed, he asked to be taken deep into the forest.ตอนที่บรูตาใกล้สิ้นใจ เขาได้ขอร้องให้พาเขาไปที่ป่าลึก
There's no nothing, and it's out in the woods.ติดต่ออะไรไม่ได้เลย เพราะอยู่ในป่าลึก
RI said you had a complaint these parts around December-- little girl getting chased through the woods.จากระเบียนประวัติที่ผมตรวจดู พบว่าคุณได้ร้องเรียนคดีนึง น่าจะประมาณช่วงตุลาคม เกี่ยวกับเด็กสาว ถูกไล่ล่าในป่าลึก
He believes there's a witch who lives deep inside the island who controls his every move.เขาเชื่อว่ามีแม่มดตนหนึ่ง ใครที่อาศัยอยู่ในป่าลึกภายในเกาะ ใครที่ควบคุมทุกการเคลื่อนไหวของเขา
Now what is a pretty little highborn girl like you doing out here in the deep, dark woods, eh?แล้วสาวน้อยสูงศักดิ์ หน้าตาสะสวยแบบเจ้า มาทำอะไรในป่าลึกมืดๆแบบนี้ หือ
Which is a large jagged rock in Warlock Forest.คงเป็นป่าลึก กันดารๆมาก เหมือนในเกมซะด้วย
According to state forestry officials, once the bear was tranquilized, he was relocated to a wilderness area.จากรายงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หมีป่าที่ถูกทำให้สลบ ได้ถูกนำไปปล่อยที่บริเวณป่าลึก
It is a longer trip by a third, but we'd get the scenic safety of clear-cut dingles and glens.มันเป็นเส้นทางไกลหนึ่งในสาม แต่เราจะได้พื้นที่ปลอดภัย ในป่าลึกและหุบเขาที่มั่นคง
Once upon a time, deep in the 15-acre wood,กาลครั้งหนึ่ง กลางป่าลึกกว้าง 15 เอเคอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าลึก
Back to top