ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่วยด้วยโรครัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่วยด้วยโรครัก*, -ป่วยด้วยโรครัก-

ป่วยด้วยโรครัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่วยด้วยโรครัก
Back to top