ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปู่เจ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปู่เจ้า*, -ปู่เจ้า-

ปู่เจ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปู่เจ้า (n.) grand old man See also: respected aged person Syn. เจ้าปู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Grandpa threw up the whole way.ปู้เจ้าอ๊วกแตกตลอดทาง มากินกันก่อน
Your grandfather gave me a necklace just like this one for my 51st nameday.ปู่เจ้าเคยให้สร้อยข้า แบบนี้เลย เป็นของขวัญวันตั้งชื่อที่ 51
You must know that Big Grandpa's five sworn brothers were all killed by Ouyang Feng.เจ้าควรรู้ไว้นะว่าพี่น้องทั้งห้าของท่านปู่เจ้าถูกอาวเอี๊ยงฮงสังหาร.
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most.ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด.
They brought me your grandfather's body when he died, you know?พวกเขานำร่างปู่เจ้ามาให้ข้า ตอนเขาตาย
I wasn't originally meant to marry your grandfather Luthor, you know.{\cHFFFFFF}ตอนแรกน่ะ ย่าจะไม่ได้แต่งงานกับลูเธอร์ ปู่เจ้าหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปู่เจ้า
Back to top