ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปู่น้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปู่น้อย*, -ปู่น้อย-

ปู่น้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปู่น้อย (n.) younger brother of the paternal grandfather

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปู่น้อย
Back to top