ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูลม*, -ปูลม-

ปูลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูลม (n.) swift land crab

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูลม
Back to top