ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูมหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูมหลัง*, -ปูมหลัง-

ปูมหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูมหลัง (n.) background Syn. ภูมิหลัง, พื้นเพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's the background on the victim?ปูมหลังของผู้ตายเป็นยังไง?
A slightly pat backstory if you ask me, but that's hardly your fault.ปูมหลังง่าย ๆ ถ้านายถามความเห็นฉันน่ะนะ แต่นั่นไม่ใช่ความผิดของนายหรอก
You don't know anything about him.ที่ตัวเองไม่เคยรู้ปูมหลังของเขา
Hotch asked if we'd go through Garcia's background profiles,ฮอจช์ขอให้เราตรวจสอบปูมหลังประวัติของการ์เซีย
Doing background checks on some of our employees.ก็แค่ตรวจสอบปูมหลัง ของพนักงานบางคนของเราน่ะ
Like I said, just doing background checks.เหมือนที่ฉันบอก... ก็แค่ ตรวจสอบปูมหลัง
Ignoring pedigree, education, background, and abilities. Not being able to communicate and being on different levelsการมองข้ามเรื่องตระกูล, การศึกษา, ปูมหลังและความสามารถ การไม่สามารถพูดคุยกับคนที่อยู่คนละระดับได้
They hear each other's stories and develop a bond because of their similar backgrounds.พวกเขาได้ฟังเรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่ง และพัฒนาความสัมพันธ์ เพราะปูมหลังที่คล้ายคลึงกัน
So Ray and Syd did meet after sharing similar backgrounds in alcohol support.งั้นเรย์และซิดก็เจอกัน หลังจากที่แบ่งปันปูมหลังที่คล้ายกัน ในกลุ่มเลิกเหล้า
It might be a good way to get some background.มันอาจเป็นทางที่ดี ที่จะได้ปูมหลังบางอย่าง
My dad has a good conscience, he won't let me rely on a good background!พ่อของฉันมีจิตสำนึกที่ดี เขาจะไม่ให้ฉันใช้ปูมหลังที่ดี
I just thought I'd look into this Slaughter guy, get a sense of who he is for the background research, the--the...ผมก็เลยคิดว่าจะไปหาสเลาเตอร์ จะได้ทำการค้นคว้าปูมหลังของเขา มัน--มัน...
What's your back story, JT?นายแต่งปูมหลังไว้ว่ายังไง เจที?
Asking all those questions about my background, my health.คุณถามคำถามเกี่ยวกับปูมหลังของผม ถามเกี่ยวกับสุขภาพ
Then with your permission, we'll initiate the background check, interview friends, family, any contacts from the past ten years.เมื่อคุณได้รับการอนุมัติ เราจะเริ่มเช็คปูมหลัง สัมภาษณ์เพื่อนฝูง, ครอบครัว
It's nowhere special, but it's on the way to everywhere special.ประเทศโซโคเวีย มีปูมหลังที่สาหัส ไม่มีของดีเหมือนกับ ประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ
Every host needs a backstory, Bernard.โฮสต์ทุกตัวต้องการเรื่องราวปูมหลัง เบอร์นาร์ด
Do you want to know why I really gave you the backstory of your son, Bernard?นายอยากรู้ไหมล่ะ ว่าทำไมฉันถึงได้มอบ ปูมหลังเกี่ยวกับลูกชายให้นาย เบอร์นาร์ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูมหลัง
Back to top