ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูพื้นฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูพื้นฐาน*, -ปูพื้นฐาน-

ปูพื้นฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูพื้นฐาน (v.) lay the floor See also: put down the flooring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To give you guys some background on the period.เพื่อปูพื้นฐานให้กับพวกคุณ
Just laying the groundwork for his insanity plea, I'm sure.แค่โกหกเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ว่าเขาเสียสติ ฉันว่านะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูพื้นฐาน
Back to top