ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูนแดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูนแดง*, -ปูนแดง-

ปูนแดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูนแดง (n.) red lime

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูนแดง
Back to top