ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูนสุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูนสุก*, -ปูนสุก-

ปูนสุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูนสุก (n.) lime Syn. ปูนขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูนสุก
Back to top