ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูนขาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูนขาว*, -ปูนขาว-

ปูนขาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูนขาว (n.) lime See also: calcium hydroxide Syn. ปูน
English-Thai: HOPE Dictionary
chalk(ชอล์ก) n. ชอล์ก,ปูนขาว -vt. เขียนด้วยชอล์ก -Phr. chalk up ทำคะแนน,ได้รับ
lime(ไลม์) n. ปูนขาว,แคลเซียมออกไซด์
mortar(มอร์'ทาร์) n. โกร่ง,ครก,ปืนครก,เครื่องยิงดอกไม้ไฟ,ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมของมัน,ทราย,น้ำ
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)
whitewash(ไวท์'วอช) n. น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังกำแพงให้เป็นสีขาว,สิ่งที่ปิดบังข้อเท็จจริง,การอำพรางความพ่ายแพ้, See also: whitewasher n., Syn. gilding,cover-up
English-Thai: Nontri Dictionary
chalk(n) ชอล์ก,ปูนขาว
lime(n) มะนาว,ปูนขาว,หินปูน
mortar(n) ปืนครก,ปูนขาว,เครื่องยิงดอกไม้เพลิง,โกร่ง
stucco(n) ปูนฉาบ,ปูนขาว
whitewash(n) ปูนขาวทาผนัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limeปูนขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
slaked limeปูนขาว, ดู calcium hydroxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lime, Unslakedปูนขาว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lime (n.) ปูนขาว Syn. calcium
whitewash (n.) ปูนขาวทาผนัง
quicklime (n.) ปูนขาวที่ยังไม่ได้ผสมกับน้ำ Syn. lime
plaster of Paris (n.) ปูนขาวที่ใช้ปั้น หล่อ ฉาบ พอกหรืออุด Syn. plaster
mortar (n.) ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ
whitewash (n.) น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง
whitewash (vt.) ทากำแพงให้เป็นสีขาว (โดยการใช้น้ำปูนขาวสำหรับทาผนังหรือกำแพง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Composed of crushed quartz, sand, calcite, lime, and alkalis.ประกอบด้วยแร่ควอทบด ทราย แคลไซด์ ปูนขาว และด่าง
She's under there, covered in quicklime.เธออยู่นั่น เอาปูนขาวโปะไว้
They had trapdoors,acid vats,quicklime pits.มีประตูกล,กระทะกรด บ่อปูนขาว
Oh,god,he used lime to dispose- there's a survivor.โอ... พระเจ้า เขาใช้ปูนขาว โบกทับ... นี่คือคนที่รอดชีวิต คอลล์?
It's septic, so after you finish, throw some lime on top of it.นี่ส้วม พอใช้เสร็จ ให้โรยปูนขาวลงไป
You can do that, right? You got lime?นายทำได้ใช่ไหม มีปูนขาวไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูนขาว
Back to top