ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูชะนี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูชะนี*, -ปูชะนี-

ปูชะนี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูชะนี (n.) spider crab

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูชะนี
Back to top