ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูก้ามดาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูก้ามดาบ*, -ปูก้ามดาบ-

ปูก้ามดาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูก้ามดาบ (n.) fiddler crab See also: Uca dussumieri

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูก้ามดาบ
Back to top