ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุ๋ยชีวภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุ๋ยชีวภาพ*, -ปุ๋ยชีวภาพ-

ปุ๋ยชีวภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุ๋ยชีวภาพ (n.) organic fertilizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุ๋ยชีวภาพ
Back to top