ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุษกร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุษกร*, -ปุษกร-

ปุษกร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุษกร (n.) blue lotus Syn. บุษย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุษกร
Back to top